Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Rejestracja Prac dyplomowych

Rejestracja Prac dyplomowych


Procedura przystapienia do egzaminu dyplomowego w okresie zajęć zdalnych


1. Pismo okólne Prodziekana ds. kształcenia w sprawie zasad przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3 - obrona krok po kroku


English version


2. Student/studentka przystępujący/a do egzaminu w trybie zdalnym, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, po zatwierdzeniu w systemie APD pracy przez promotora, przesyła albo dostarcza osobiście (przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa) do Dziekanatu WNS jeden egzemplarz pracy dyplomowej wraz z załącznikami (praca w postaci wydruku dwustronnego na kartach formatu A4 z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi stron przydzielonymi przez system APD, czcionka nie większą niż 12, z odstępami między wierszami nie większymi niż 1,5), oprawiony w biały cienki karton i papierowy grzbiet w kolorze fioletowym.


3. Student składa wraz z pracą dyplomową, o której mowa w ust. 1, podpisane i trwale złączone z pracą oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej oraz potwierdza w składanym oświadczeniu, że treść pracy dyplomowej załączona w wersji elektronicznej w APD, jest identyczna z jej wersją drukowaną.  Wzór oświadczenia o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej określazałącznik nr 2.


4.  Wraz zpracą dyplomową należy złożyć:

       Uwaga! Studenci, którzy podpisywali umowy o  warunkach wnoszenia opłat związany ze świadczeniem usług edukacyjnych w roku akademickim 2018/2019 ( tzn. rozpoczęli studia  w roku akademickim 2018/2019, a zatem są to studenci, którzy w trybie regularnym kończą obecnie studia II stopnia) nie wnoszą opłaty za dyplom.

Studenci piszący pracę magisterską w języku obcym


Na końcu egzemplarza archiwalnego należy umieścić załącznik zawierający streszczenie pracy w języku polskim.Procedura dyplomowania 


Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych, od semestru zimowego 2016/2017, z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)


The procedure for graduation and archiving of the graduation theses at the Faculty of Social Sciences, as of the winter semester 2016/2017, with the use of the Graduation Thesis Archive (APD) system

 

Zarządzenie Nr 98/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

 

Nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, po zatwierdzeniu w systemie APD pracy przez promotora, student składa w dziekanacie:


Studenci piszący pracę magisterską w języku obcym


Na końcu egzemplarza archiwalnego należy umieścić załącznik zawierający streszczenie pracy w języku polskim.


Wzory formularzy niezbędnych przy rejestracji pracy dyplomowej

data utworzenia/modyfikacji: 22 wrzesień 2020 o 10:34:06autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: