Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Obowiązki Studentów USOS

Obowiązki Studentów USOS

Załącznik do zarządzenia Nr 56/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.


Wykaz obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS

...

§ 2. Obowiązki studentów

Student jest zobowiązany do:

 1. postępowania zgodnego ze ślubowaniem, Regulaminem studiów i z innymi wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w Uczelni;
 2. aktywowania indywidualnego konta na serwerze UWr, umożliwiającego dostęp do USOSweb;
 3. niezwłocznego zgłaszania w dziekanacie zmian w danych osobowych, kontaktowych i błędów w dokumentacji przebiegu studiów;
 4. zapoznawania się z warunkami zaliczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4;
 5. zapisywania się na zajęcia poprzez USOSweb lub zgodnie z zasadami obowiązującymi na wydziale;
 6. sprawdzania poprawności dokonanego zapisu na zajęcia;
 7. terminowego uiszczania wymaganych opłat za usługi edukacyjne;
 8. okazywania na egzaminie dowodu tożsamości lub indeksu;
 9. sprawdzania uzyskanych ocen na swoim koncie w USOSweb, po ogłoszeniu wyników, zgodnie z  § 1 ust. 2;
 10. zgłaszania u prowadzącego zajęcia pisemnej reklamacji (podanie lub e-mail) co do uzyskanej oceny w USOSweb (lub jej braku), w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu;
 11. uzyskiwania wpisów w indeksie i karcie okresowych osiągnięć, jeśli są wymagane.

data utworzenia/modyfikacji: 25 październik 2016 o 11:55:23autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: