Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Studenci - informacje > Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego

Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego

Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (magisterskiego)

na kierunku Dyplomacja europejska

od roku akademickiego 2016/2017

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego (magisterskiego) jest:
 1. Praca dyplomowa (magisterska) stanowi jeden z najważniejszych sposobów potwierdzenia  Kierunkowych  Efektów Kształcenia  dla  kierunku  Dyplomacja europejska.
 2. Student przygotowuje pracę dyplomową (magisterską) w ramach seminarium magisterskiego.
 3. Tematy prac dyplomowych (magisterskich) określają w ramach seminarium dyplomowego nauczyciele  akademiccy  pełniący  rolę  promotora. Formułowanie tematu powinno odbywać się przy aktywnym udziale studenta.
 4. Wykaz  tematów  prac  dyplomowych (magisterskich) przedstawiany  jest  do wiadomości właściwego Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
 5. Praca dyplomowa (magisterska) nie może być powtórzeniem pracy licencjackiej.
 6. Praca dyplomowa (magisterska), przygotowana w ramach seminarium dyplomowego, powinna mieć charakter badawczy, z elementami teoretycznymi. Jej struktura oraz treść winny potwierdzać opanowanie przez studenta w stopniu wymaganym cele przedmiotowe zdefiniowane przez prowadzącego seminarium magisterskie w karcie opisu przedmiotu, a także wiedzy dotyczącej problematyki kierunku oraz wiedzy wynikającej ze zrealizowanej specjalności. Praca dyplomowa (magisterska) powinna mieć charakter poznawczy.
 7. Przy pisaniu pracy dyplomowej (magisterskiej) student powinien wykazać umiejętność posługiwania się warsztatem naukowym (bibliografia, przypisy, umiejętność gromadzenia i analizy materiałów źródłowych i literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu). Praca  dyplomowa  winna  zostać  poprawnie przygotowana  zarówno  pod  względem  merytorycznym,  jak  i językowo – edytorskim.
 8. Pracę  dyplomową (magisterską)  student  powinien przedłożyć w uzgodnionym z promotorem terminie, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów, uwzględniając procedurę związaną z systemem Archiwizacji Prac Dyplomowych przyjętą przez Radę Wydziału Nauk Społecznych.
 9. Egzamin dyplomowy (magisterski) odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana WNS.
 10. Egzamin odbywa się przed powołaną przez Dziekana WNS Komisją w składzie co najmniej trzyosobowym. W skład Komisji wchodzą promotor i recenzent (recenzenci). Komisji przewodniczy powołany przez Dziekana WNS nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
 11. Nauczyciele  akademiccy  pełniący  rolę  recenzentów  powinni posiadać  wiedzę  umożliwiającą  obiektywną  oraz  rzetelną merytorycznie ocenę przedłożonej  pracy oraz  ocenę odpowiedzi  na  pytania egzaminacyjne.
 12. Egzamin dyplomowy (magisterski) jest potwierdzeniem posiadania umiejętności zdobytych w toku studiów, w szczególności wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych w profilu absolwenta kierunku Dyplomacja europejska oraz zrealizowanej specjalności.
 13. Egzamin dyplomowy (magisterski) jest egzaminem ustnym. Jego celem  jest  weryfikacja  opanowania przez studenta Kierunkowych Efektów Kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Dyplomacja europejska.
 14. Egzamin dyplomowy (magisterski)  składa się z dwóch części :
 1. Praca dyplomowa (magisterska) powinna być autorskim dziełem studenta.
 2. Wszystkie prace dyplomowe sprawdzane są pod kątem samodzielności w systemie Plagiat.

- zwięzłe przedstawienie i uzasadnienie przez promotora i recenzenta (recenzentów) oceny pracy dyplomowej.

- odpowiedź studenta na trzy pytania za zakresu problematyki objętej programem studiów na kierunku Dyplomacja europejska. Student losuje dwa pytania egzaminacyjne z listy zagadnień, która stanowi załącznik do niniejszych zasad.

Trzecie pytanie z zakresu tematyki pracy zadaje promotor.

Ocena odpowiedzi studenta na każde pytanie dokonywana jest przez Komisję egzaminacyjną bez obecności studenta i odnotowana w protokole z egzaminu.

      Na podstawie ocen za poszczególne pytania wystawiana jest ocena końcowa z egzaminu dyplomowego (magisterskiego).

 1. Komisja ustala wynik ukończenia studiów, który zostanie wpisany w dyplomie ukończenia studiów na podstawie:
 2. średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen unieważnionych) – A;
 3. oceny pracy dyplomowej – B;
 4. oceny egzaminu dyplomowego - C.

Przy wyliczaniu ostatecznego wyniku studiów uwzględnia się końcową ocenę z egzaminu dyplomowego.

            Wynik studiów drugiego stopnia określa wzór A/2+(B+C)/4.

Średnią arytmetyczną ocen A oraz wynik studiów, oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując ogólne zasady zaokrąglania. (Odrzucenie cyfry 5, 6, 7, 8, lub 9 powoduje zwiększenie cyfry zachowanej o 1).

 1. Po ustaleniu wyniku ukończenia studiów Komisja informuje studenta o ocenie z egzaminu dyplomowego (magisterskiego) oraz wyniku ukończenia studiów, jaki zostanie wpisany w dyplomie ukończenia studiów.
 2. Warunkiem uzyskania dyplomu jest otrzymanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej i co najmniej dostatecznej z egzaminu dyplomowego.
 3. Wszelkie  kwestie sporne w zakresie prac dyplomowych (magisterskich) oraz egzaminu dyplomowego określa Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

  Zagadnienia egzaminacyjne

Egzamin magisterski na kierunku Dyplomacja europejska

 1. Rola podmiotów niepaństwowych w dyplomacji.
 2. Kwestie bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
 3. Proces globalizacji w wymiarze politycznym i dyplomatycznym.
 4. Obszary zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego UE.
 5. Polityka zagraniczna wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
 6. Wpływ rewolucji przemysłowej na rozwój cywilizacji europejskiej.
 7. Procesy państwotwórcze w Europie oraz ich konsekwencje.
 8. Wpływ dziedzictwa europejskiego na inne cywilizacje i kultury.
 9. Wewnętrzne i zewnętrzne organy państwa w stosunkach międzynarodowych.
 10. Partnerstwo publiczno-prywatne w marketingu regionalnym.
 11. Wielokulturowość oraz interkulturowość w kontekście tożsamości Europy.
 12. System instytucjonalny UE – kompetencje i współpraca w procesie decyzyjnym.
 13. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE – ochrona granic, swoboda przepływu i zarządzanie migracjami.
 14. Rola polskiej służby cywilnej.
 15. Priorytety polskiej polityki zagranicznej po akcesji do UE.
 16. Ochrona praw człowieka jako fundament współczesnych stosunków międzynarodowych.
 17. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego w UE – znaczenie swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i osób.
 18. Prawo dyplomatyczne i jego wpływ na kształtowanie polityki zagranicznej państw.
 19. Przedstaw podstawowe założenia, które powinny być spełnione przez daną sytuację społeczną jeśli ma być ona rozważana na gruncie teorii gier?
 20. Charakteryzuj odłamy islamu: sunnizm, szyizm, charydżytyzm, ismailizm i sufizm.

 

Specjalność: Polityka zagraniczna

 1. Rola organizacji pozarządowych w dyplomacji.
 2. Cele unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
 3. Główne problemy dyplomacji w XXI w.
 4. Charakterystyka koncepcji „Fal cywilizacyjnych” Alvina Tofflera.
 5. Rola i znaczenie Instytutów Polskich dla polityki kulturalnej Polski.

 

Specjalność: Kultura Polityczna i media

 1. Proksemika i bariery kulturowe jako wymiar komunikowania.
 2. Kultura polityczna: definiowanie i typy.
 3. Jakie są cechy dobrego wystąpienia publicznego?
 4. Proszę o omówienie podstawowych obowiązków zawodowych dziennikarzy w oparciu o Prawo prasowe i systemy zasad etyki zawodowej?
 5. Charakterystyka dyplomacji w erze starych i nowych mediów


data utworzenia/modyfikacji: 21 styczeń 2019 o 10:10:16autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: