Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Przewody doktorskie > Wszczęcie przewodu doktorskiego

Wszczęcie przewodu doktorskiego

wykaz dokumentów:

Proszę zwrócić uwagę, aby wszystkie dokumenty zawierały:

 datę sporządzenia oraz podpis (niebieski długopis)

Ponadto proszę sporządzać wydruki dwustronne w przypadkach, gdy dokument ma więcej niż 1 stronę. Nie robimy stron tytułowych.

 1. Wniosek do Rady:
  • Instytutu Filozofii – w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
  • Instytutu Politologii – w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce
  • Instytutu Socjologii – w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia
  we wniosku podajemy:
  • tytuł pracy doktorskiej,
  • promotora, promotora pomocniczego,
  • dziedzinę, dyscyplinę naukową oraz dyscyplinę dodatkową
  • oraz informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej,
 2. wykaz publikacji  - artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych lub książka, wraz z zapisem ich publicznej prezentacji i informacji o działalności popularyzującej naukę (art. 11 ust. 2 ustawy …),
 3. odpis dyplomu magisterskiego (art. 12 ust. 1 ustawy), po sporządzeniu kopii przez pracownika – odpis jest zwracany,
 4. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowego  trybu …– wykaz uznawanych certyfikatów) – nie jest obligatoryjne - można zdawać egzamin z języka obcego, po sporządzeniu kopii przez pracownika – odpis jest zwracany,
 5. konspekt pracy doktorskiej,
 6. życiorys,
 7. opinia promotora,
 8. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski,
 9. zobowiązanie finansowane w przypadku osób, które utraciły status doktoranta (na podstawie oświadczenia pracownik sporządza umowę).

data utworzenia/modyfikacji: 22 luty 2017 o 10:28:14autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: