Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Studia licencjackie > Rekrutacja studia dzienne

Rekrutacja studia dzienne

DYPLOMACJA EUROPEJSKA

 

 

Zasady rekrutacji

 

 

Rekrutacja internetowa na stronie:: www.irka.uni.wroc.pl.

 

Strona uniwersytecka rekrutacji: www.uni.wroc.pl zakładka rekrutacja

 

 

 

Studia licencjackie – 3 letnie (6 semestrów) tryb dzienny

 

 

Kandydaci z nową maturą

 

Tabela przedmiotów i współczynników przeliczania ocen dla kandydatów z nową maturą


 

 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

historia

0,5

1

wiedza o społeczeństwie

0,5

1

Przedmiot

(jeden do wyboru)

język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

Język nowożytny

(pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

Patrz szczegółowy harmonogram rekrutacji....

 

 

 

Kandydaci ze starą maturą

 

Ranking sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:

Skala 2-5: ocena dostateczna – 3 pkt.; ocena dobra – 4 pkt.; ocena bardzo dobra – 5 pkt.

Skala 1-6: ocena mierna – 2, 6 pkt.; ocena dostateczna – 3,2 pkt.; ocena dobra – 3,8 pkt.; ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.; ocena celująca – 5 pkt.

 

 

Olimpiady i konkursy zwalniające z postępowania rekrutacyjnego

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów.

Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

 

 

Patrz szczegółowy harmonogram rekrutacji...

 

 

Kandydaci z maturą zagraniczną


Przyjęcie na studia na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania.


Cudzoziemcy


 Studia  stacjonarne – kandydaci zdają test pisemny, którego treść w około 70% obejmuje materiał historii Polski i historii powszechnej od XVIII wieku, a w około 30% geografię polityczna i gospodarczą. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę tylko ci kandydaci, którzy uzyskają co najmniej ocenę dostateczna z testu(w skali ocen 2-5). Wysokość oceny kwalifikującej na studia jest ustalona co roku w zależności od poziomu wiedzy kandydatów, zaprezentowanego na egzaminie i wyznaczonego na I rok studiów limitu miejsc. Jeżeli wielu kandydatów uzyska ta samą średnią , a przyjęcie ich wszystkich spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc na dany rok, to o kolejności przyjęć decydują dodatkowe kryteria: 1) wyższa nota punktowa z testu oraz 2) wyższa średnia ocen na świadectwie maturalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie.


Zagadnienia testu pisemnego:

 

1. Wielka Rewolucja  Francuska
2. Ziemie polskie w epoce napoleońskiej
3. Europa od Kongresu Wiedeńskiego do Wiosny Ludów
4. Powstanie listopadowe i wojna polsko- rosyjska 1830-1831
5. Geneza, przebieg i znaczenie wojny krymskiej dla układu sił w Europie
6. Powstanie styczniowe
7. Uwarunkowania, przebieg i skutki zjednoczenia Niemiec dla polityki europejskiej w XIX wieku
8. Ruchy społeczno-polityczne i ideologie w XIX wieku.
9. Konflikty kolonialne do wybuchu I wojny światowej
10. Geneza, przebieg i skutki I wojny światowej dla polityki międzynarodowej
11. Sprawa polska w czasie I wojny światowej
12. System wersalski
13. Międzynarodowe położenie II Rzeczypospolitej
14. Faszyzm we Włoszech i narodowy socjalizm w Niemczech
15. skutki II wojny światowej dla polityki międzynarodowej
16. Polityka rządu polskiego uchodźstwie w czasie II wojny światowej
17. Geneza zimnej wojny oraz konsolidacja Zachodu i Wschodu
18. Integracja polityczno-  gospodarcza Europy Zachodniej
19. Konflikt w Indochinach
20. Polski Październik 1956 roku
21. Odprężenie międzynarodowe lat 70. XX wieku
22. Konflikt w Afganistanie
23. Szesnaście miesięcy „Solidarności” i stan wojenny
24. Schyłek zimnej wojny i Jesień Ludów
25. Gospodarka rynkowa w XX i XXI wieku
26. Zjednoczenie Niemiec w XX wieku
27. Charakter polityki międzynarodowej po zakończeniu zimnej wojny
28. Bezpieczeństwo energetyczne w polityce międzynarodowej
29. Rola opinii publicznej w systemach demokratycznych
30. Znaczenie mediów we współczesnych demokracjach

 

Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest:

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz kandydaci posiadający:

 

Studia niestacjonarne

Przyjęcie nastąpi na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu:

  1. uprawniającego do podjęcia studiów w kraju jego wydania,
  2. potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1.

Potwierdzenie znajomości języka

Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest:

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz kandydaci posiadający:

 

 

Patrz szczegółowy harmonogram rekrutacji...

data utworzenia/modyfikacji: 30 lipiec 2019 o 09:52:06autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: