Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Studia licencjackie > Cele kształcenia

Cele kształcenia

DYPLOMACJA EUROPEJSKA
Cele kształcenia

 

Studia licencjackie dyplomacji europejskiej mają na celu zapoznać studenta z pojęciem dyplomacji europejskiej w kontekście szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Student pozna kulturę i społeczeństwo Europy i opanuje wiedzę w zakresie nauki o państwie i polityce, jak również podstawy prawa, w szczególności prawa międzynarodowego i europejskiego. Musi on również znać znaczenie procesów ekonomicznych we współczesnym świecie, w jaki sposób wpływają one na państwo i społeczeństwo. Historia stosunków międzynarodowych, demografia i statystyka oraz geografia polityczna i gospodarcza stanowić będą dopełnienie specjalnościowych treści programowych studiów.

Pogłębioną wiedzę student uzyska dzięki przedmiotom, które pozwolą na rozumienie pojęcia dyplomacji ukazanej w kontekście międzynarodowych stosunków politycznych, kulturalnych i gospodarczych. Znajomość systemów politycznych państw europejskich i wielopłaszczyznowych aspektów polityki zagranicznej Unii Europejskiej, a także Polski pozwoli studentom na zrozumienie specyfiki zagadnień związanych z dyplomacją w kontekście stricte europejskim. Student pozna instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, ukazanej na tle innych organizacji międzynarodowych oraz podstawy integracji gospodarczej w Europie i polityk wspólnotowych.

Ukazane zostaną również najważniejsze kategorie związane z funkcjonowaniem nowoczesnej dyplomacji europejskiej. Ważnym elementem kształcenia jest znajomość działania organów państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, aspektów dyplomacji dwu- i wielostronnej oraz teorii i praktyki negocjacji w środowisku międzynarodowym. Doniosłym zagadnieniem jest także rola prawa dyplomatycznego i konsularnego, jako podstaw regulujących działanie współczesnych służb dyplomatycznych. Lepszemu oglądowi nauczanej tematyki służyć będzie prezentacja instrumentarium dyplomatycznego oraz relacji występujących między dyplomacją, etyką i polityką. Niezbędna jest znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego, w szczególności przyjętego w Unii Europejskiej i zasad sporządzania korespondencji dyplomatycznej. Jednocześnie student musi posiąść wiedzę na temat specyfiki współczesnej dyplomacji gospodarczej i lobbingu w instytucjach i organizacjach europejskich oraz zasad organizacji polskich służb dyplomatycznych. Uzupełnieniem treści kształcenia będzie cała gama zajęć fakultatywnych (60 przedmiotów do wyboru), skorelowanych z szeroko rozumianą kategorią dyplomacji. W tym miejscu wspomnieć należy jedynie o geopolityce, problemach współczesnego świata, roli mediów w polityce, głównych trendach we współczesnych stosunkach międzynarodowych, migracjach i polityce zagranicznej obszaru pozaeuropejskiego.

data utworzenia/modyfikacji: 13 maj 2016 o 09:17:05autor:   Marcin Opęchowski

słowa kluczowe: