Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Studia magisterskie

Studia magisterskie

Studia magisterskie  -  2 - lenie (4 semestry)


Studia prowadzone w trybie dziennym i zaocznym


Absolwent otrzymuje tytuł magistra dyplomacji europejskiej w zakresie specjalności:

Bezpieczeństwo międzynarodowe,
Kultura polityczna i media,
Polityka zagraniczna.


oraz dodatkowo na studiach stacjonanych:

Dyplomacja lokalna i regionalna


Specjalność Dyplomacja lokalna i regionalna uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim”.

 

Program specjalności
Studia mają charakter elitarny i należą do nielicznych tego typu w Polsce.

Studia są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych co pozwala korzystać z całej jego infrastruktury nauczania.


Adresatami dyplomacji europejskiej są młodzi ludzie, którzy po jej ukończeniu będą zainteresowani pracą w europejskiej i polskiej służbie dyplomatycznej, w administracji publicznej i pozarządowej, w placówkach doradztwa międzynarodowego, instytucjach kulturalnych oraz firmach i przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, a także w mediach zajmujących się sprawami międzynarodowymi.


Zasady rekrutacji - studia stacjonarne


Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki lub magisterski dowolnego kierunku studiów.
O miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z dwóch wartości:

Średnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.
Podstawą przyjęcia będzie miejsce na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć.
W przypadku takiej samej średniej wyliczonej z dwóch wartości, decyduje wyższa średnia ocen ze studiów licencjackich lub magisterskich.


Dyplom zagraniczny

Podstawą przyjęcia na studia jest rozmowa kwalifikacyjna składająca się z omówienia 2 spośród 30 zaproponowanych zagadnień. Pierwsze zagadnienie kandydat przygotowuje samodzielnie przed rozmowa kwalifikacyjna. Drugie losuje w trakcie rozmowy. W przypadku wylosowania zagadnienia, które kandydat przygotował samodzielnie dokonuje on ponownego losowania. O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa otworzona na podstawie ilości zdobytych punktów. Skala przyznawanych punktów: od 0 do 10 za każde z 2 pytań. Łącznie do zdobycia od 0 do 20 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 11 punktów.


Lista zagadnień:


Dyplomacja europejska – studia II stopnia

Rozmowa kwalifikacyjna

Lista zagadnień:

 1. Globalizacja - definicje i rzeczywistość społeczno-polityczna
 2. Państwo - definicje i typologie
 3. Unia Europejska - instytucje i procesy decyzyjne
 4. Pojęcia i koncepcje „narodu” i „nacjonalizmu”
 5. Wielka Rewolucja Francuska i jej znaczenie dla relacji międzynarodowych
 6. Okres napoleoński w polityce europejskiej
 7. System Wiedeński w Europie – geneza i charakter
 8. Wiosna Ludów i jej konsekwencje dla polityki w Europie
 9. Europejskie rewolucje XIX i XX wieku
 10. Społeczeństwa europejskie w XIX i XX wieku
 11. Integracja europejska - zjawisko i interpretacje
 12. Problematyka narodowościowa w Europie w XX wieku
 13. I Wojna Światowa - przyczyny, przebieg i konsekwencje polityczne
 14. II Wojna Światowa - przyczyny, przebieg i konsekwencje polityczne
 15. Zimna wojna - geneza i wpływ na rozwój Europy
 16. Zmiany polityczne i społeczne w Europie po 1989 roku
 17. Konflikty zbrojne w Europie i na świecie na przełomie XX /XXI wieku
 18. Pamięć i tożsamość europejska – dyskursy XX wieku
 19. Migracje w Europie w XX wieku
 20. System polityczny Polski po 1989 roku
 21. Organizacje międzynarodowe - przegląd celów, kompetencji i form działania
 22. Pojęcia „suwerenności” i „autonomii” politycznej
 23. „Stereotyp” jako podstawowa kategoria teorii wzajemnego postrzegania
 24. Europeizacja państw narodowych
 25. Modele społeczeństwa obywatelskiego
 26. Typy demokracji w Europie
 27. Rządy autorytarne i totalitarne
 28. Proces integracji Polski z UE
 29. Polska w organizacjach międzynarodowych
 30. Europa „narodów”, Europa „ojczyzn”: Koncepcje integracji poszerzonej UE

 

Przykładowa literatura:

Antoszewski A., Herbut R., (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie, Analiza porównawcza, Wrocław 1997

Barlett Ch., Konflikt globalny, Wrocław 1997

Bartnicki A. (red), Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, T. 2 - 5, Warszawa 1995

Baylis J., Smith S., Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2008.

Briggs A., Clavin P., Europa dwóch stuleci, Wrocław 2000,

Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996

Chwalba A., Historia Powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2009

McCormick J., Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa: PWN 2010

Davies N., Europa, Kraków 1999.

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815 - 1945, Warszawa 1996,

Konopacki S., (red.), Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Łódź, 2009.

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 2003

Kubiak H., U progu ery postwestfalskiej. Szkice z teorii narodu, Kraków 2007

Lewandowski E., Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2005.

Łoś-Nowak T., (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota. Mechanizmy działania. Zasięg, Wrocław 2009

Peter B., Historia i teoria społeczna, Warszawa-Kraków 2000.

Rokicki J., Banaś M., Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, Kraków 2004

data utworzenia/modyfikacji: 20 lipiec 2017 o 12:22:20autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: